Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
REKLAMA Praca w Goldbeck Comfort!
BolecPozdro Wyślij - Poprzednie
Miłego Dnia....
od kobieta dla dla Innych
Dzień Dobry. Pozdrawiam!
od To ja dla Was
Dziadu Stary Parchu Miłej Pracy Umyj Pachy Buhaha Bęc
od Mnie dla Dziada
O Czym Nie Potrafisz Zapomnieć?
od Rudaska dla Łozbuza
BolecFORUM Nowy temat
2 stycznia 2021r. godz. 10:47, odsłon: 4966, UG Bolesławiec/Bolec.Info

Ważniejsze inwestycje w 2021r. w Bolesławcu

30 grudnia 2020 radni Rady Miasta uchwali budżet na 2021 r.
(fot. Telewizja Łużyce)

 

Ważniejsze zadania budżetowe na 2021 r. dotyczące remontów i inwestycji:

- Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych.

Plan: 3 140 064 zł ogółem, w tym: 854 516 zł – środki własne, 2 285 548 zł dofinansowanie w ramach EOG. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. W konsekwencji wykorzystany zostanie potencjał powierzchniowy obiektu, w którym swoją działalność prowadzić będzie Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Zabytek stanie się miejscem udostępniania oferty kulturalno-edukacyjnej, przestrzenią do rozwijania i budowania poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, podnoszenia świadomości na temat tradycji ceramicznych oraz promowania dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest w pełni zgodny z rodzajami działań, zarówno infrastrukturalnymi, jak i miękkimi kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego.

Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. W zabytkowym pałacu Pücklera organizowane będą m.in. warsztaty, wystawy, lekcje muzealne, działania artystyczne, pokazy i prelekcje, zajęcia manualne dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie tworzenia i zdobienia ceramiki, warsztaty dla dzieci i młodzieży itp. W ramach projektu złożono w dniu 27.03.2020 wniosek do MKIDN o dofinansowanie. W dniu 06.11.2020 r. ukazała się informacja o zakończeniu procedury oceny i pozytywnym wyborze wniosku do dofinansowania.

 Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta Osiedle Kwiatowe.

Plan: 6 800 000 zł. Zadanie dotyczy budowy budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu. W budynku przedszkola przewiduje się 6 oddziałów przedszkolnych, dla 150 dzieci, z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne.

Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek zaprojektowano jako energooszczędny, w budynku przewidziano: niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe.

- Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia-Widok w Bolesławcu.

Plan: 2 475 845 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Zadanie dotyczy realizacji budowy dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Ptasia - Widok w Bolesławcu. Zadanie dotyczy kompleksowego przygotowania terenu pod inwestycje związane z budownictwem mieszkaniowym i usługami towarzyszącymi. Zakres robót: drogi – 1 353 mb, oświetlenie – linia kablowa 1 400 mb, latarnie 49 sztuk.  

Zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie nr FDS/A/37/G-44/2020 zawarta w dniu 20.05.2020 r.

 Do tej pory zainwestowano  2 890 459,05 zł  – budowa wodociągów i kanalizacji.

  Budowa drogi gminnej ul. Ptasia w Bolesławcu.

Plan: 2 496 433 zł (RFIL). Zadanie dotyczy budowy drogi gminnej ul. Ptasia, o długości 0,512 km, pow. całkowita jezdni – 3 401,40 m2 . W ramach zadania planuje się m. in. rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej, wykonanie kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami  i wpustami ulicznymi, wykonanie nawierzchni części zjazdów indywidualnych, ciągu pieszo rowerowego, ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, chodników i w części zjazdów z kostki betonowej. W sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W roku 2015, wzdłuż drogi zostało wybudowane oświetlenie – 57 punktów świetlnych. Wartość zadania 175 107 zł.

Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi.

Plan: 3 224 830 zł ogółem, w tym: 1 301 919 zł – środki własne, 1 922 911 zł dofinansowanie w ramach EFRR. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Inwestycja ukierunkowana jest na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje takie zadania jak: modernizacja i rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz koszty pośrednie (nadzór inwestorski, promocja projektu). Działania planowane do realizacji w ramach projektu, w 2021 roku:

budowa kanalizacji deszczowej - w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska; udowa kanalizacji deszczowej - w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach powojskowych, ul. Jeleniogórskiej w Bolesławcu; rozbudowa kanalizacji deszczowej odwadniającej tereny byłego POM przy ul. Gdańskiej w Bolesławcu. Zadanie realizowane na podstawie umowy o dofinansowanie RPDS.04.05.01-02-0014/19-00 z dnia 13.08.2020 r. w ramach RPO WD 2014-2020 w wysokości 84,99 % dofinansowania.

  Budowa dróg wraz z oświetleniem w rejonie ulic Gdańska, Śluzowa, Lubańska i Warszawska w Bolesławcu.

Odcinki planowane do realizacjiw 2021 r. przy ulicach: Orląt Lwowskich, Majora Hubala, Powstańców Warszawy. Odcinki zrealizowane: Rotmistrza Pileckiego, Żołnierzy Wyklętych. Do tej pory zainwestowano: 6 890 000 zł – budowa dróg wraz z odwodnieniem i oświetleniem, wodociągów i kanalizacji.

- Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich w Bolesławcu. Plan: 1 462 337 zł.

Zadanie dotyczy budowy drogi ul. Orląt Lwowskich. W sierpniu 2020 r. złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

- Budowa drogi ul. Majora „Hubala” wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Bolesławcu.

Plan: 650 550 zł (RFIL). Zadanie przewiduje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Z prawej strony jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. 

 

- Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy w Bolesławcu. Plan: 1 941 203 zł.

złożony został wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Trwa ocena wniosku. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 423 mb. Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronnym jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni od 5 do 6 m, natomiast chodnik o szerokości w świetle 2,0 m a ciąg pieszo - rowerowy o szerokości od 3 do 3,5 m. Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki. Projekt uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 15 lampami LED.

- Budowa drogi ul. Grabowa w Bolesławcu.

Plan: 325 034 zł. Zadanie przewiduje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. 

   Budowa drogi z odwodnieniem i oświetleniem ul. Morelowej w Bolesławcu wraz z łącznikiem do ul. Grabowej.

Plan: 920 000 zł. Zadanie przewiduje budowę drogi o nawierzchni asfaltowej szerokości 5 m, obramowanej krawężnikiem z ściekiem przykrawężnikowym. Na łączniku z ul. Grabową przewidziano ciąg pieszo - rowerowy o szerokości 3 m. Przewidziano utwardzenie zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji prywatnych. Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami. 

 

Remont drogi gminnej Zabobrze (działki nr 81/6, 82/1, 85/2, 152) Plan: 375 000 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej obramowanej krawężnikiem obniżone ze ściekiem przykrawężnikowym. Wzdłuż jezdni po lewej stronie do wykonania chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Szerokość jezdni 5,0 m a chodnika 2,0 m. Przewiduje się regulację istniejących włazów kanalizacji sanitarnej, istniejących wpustów ulicznych i zasuw wodociągowych znajdujących się w obrębie projektowanej drogi. Przewiduje się wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami do granicy działek objętych opracowaniem.

  Budowa chodnika na ul. Różanej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Plan: 145 000 zł. Budowa chodnika znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort poruszania się pieszym, rowerzystom i innym użytkownikom.

 

Budowa oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23. Plan: 21 000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej i budowy oświetlenia zaplecza przy ul. Chrobrego 17-23 w Bolesławcu.

  Odwodnienie drogi bocznej do ul. Kleeberga.

: 81 765 zł. Kontynuacja zadania z 2020 r. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa wykonania odwodnienia drogi bocznej ul. Kleeberga. Inwestycja polega na budowie systemu odwodnienia drogi i zapobiegnięciu uciążliwego dla mieszkańców podtapiania działek sąsiednich.

  Budowa sygnalizacji świetlnej z fotoradarem prędkości oraz przejazdu dla rowerów przy przejściu dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 ul. Widok w Bolesławcu.

Plan: 120 500 zł. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków krajowych pochodzących z Programu infrastruktury drogowej. W 2020 r. podpisano porozumienie z DSDiK dotyczące opracowania programu funkcjonalnego – użytkowego.

 

-Budowa wielofunkcyjnego miniboiska przy ul. Śluzowej w Bolesławcu.

zadania: 250 000 zł. Plac miniboiska o nawierzchni syntetycznej będzie umożliwiał grę w piłkę nożną oraz koszykówkę (Trio Basket z jedną konstrukcją kosza). Miniboisko zostanie osłonięte ogrodzeniem z bramką wejściową.

W 2018 r. na sąsiedniej działce, został wybudowany wielopokoleniowy plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna o wartości 135 000 zł.

 Dostawa i montaż Balance Parku na bulwarze nad Bobrem.

Plan: 160 000 zł Zadanie dotyczy dostawy i montażu bezpiecznego, niskiego parku linowego na bulwarze nad Bobrem.

- Monitoring na bulwarze.

Plan: 250 000 zł. Ustawienie 2 dodatkowych słupów oraz montaż 7 kamer monitoringu (1 kamera obrotowa, 6 kamer stacjonarnych 5Mpx). W 2020 r. wybudowano oświetlenie.

  Modernizacja dachu w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 przy ul Górne Młyny 5  w Bolesławcu.

Plan: 93 000 zł.  Zakres zadania obejmuje: uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy z tytancynku, wymianę rynien  dł. 78 m, wymianę rur spustowych dł. 46 m, jednorazowe pokrycie dachu papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm - 600,12 m2.   

 Przebudowa muru oporowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 5.

Plan: 50 202 zł. Rozbiórka muru porowego - roboty ziemne, odkopanie muru od strony skarpy, burzenie ścian, ław i filarów z betonu, kopanie koparkami rowów pod fundamenty, wywiezienie gruzu. Wykonanie nowego muru oporowego - wykonanie ławy fundamentowej  prostokątnej, ściany żelbetonowe j prostej, przygotowanie i montaż uzbrojenia, izolacje przeciwwilgociowe, ręczne formowanie nasypu.                                         

  Modernizacja 3 sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Bielskiej 5 w Bolesławcu.

Plan: 130 135 zł. Roboty rozbiórkowe sanitariatów - demontaż wszystkich starych i uządzeń sanitarnych, grzejników i instalacji  wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej. Demontaż starych ścianek działowych i ościeżnic. Zerwanie starych  posadzek ,odkucie wszystkich płytek na ścianach, zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach i sufitach.

Remont sanitariatów - wykonanie nowych instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnej, położenie nowych posadzek z płytek, wykonanie glazury z płytek na ścianach ,wykonanie nowych ścianek działowych i osadzenie  skrzydeł drzwiowych , montaż całej armatury sanitarnej, malowanie ścian i sufitów , wymiana drzwi wejściowych.

- Przebudowa ogrodzenia boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu.

Plan: 193 168 zł. Wymiana ogrodzeń boisk sportowych: do piłki nożnej, do koszykówki, wielofunkcyjne na boisku Orlik:

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych: demontaż i wywiezienie materiałów z rozbiórki. -  wykonanie ogrodzeń boisk z siatki zgrzewanej na słupkach stalowych z profili, zabezpieczenie antykorozyjne, położenie fundamentu pod słupkami z betonu;

- remont cząstkowy chodnika w miejscu wymiany słupków ogrodzeniowych: rozebranie kostki i ułożenie kostki po zabetonowaniu słupków, - furtka montowana w środku przęsła ogrodzenia boisk, - brama montowana w ogrodzeniu systemowym.

 

- Przebudowa podłogi w dużej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu.

Plan: 102 371 zł. Zadanie dotyczy wykonania przebudowy podłogi w dużej Sali gimnastycznej:

- rozebranie posadzki z paneli podłogowych z oderwaniem listew i cokołów, dwukrotne malowanie farbami pasów wyznaczających linie boiska, wymiana desek podłogowych, wywiezienie  paneli z rozbiórki, demontaż i ponowny montaż drabinek mocowanych do ściany;

- montaż podłogi sportowej:  izolacje z papy układane na sucho jednowarstwowo, przybicie płyt OSB + podkładów, posadzka z paneli podłogowych wraz z montażem listew, malowanie farbami olejnymi lamperii, zagruntowanie i lakierowanie parkietu.

 

- Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na boisku ORLIK w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. J. Słowackiego w Bolesławcu.

Plan: 43 995 zł. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku, wymiana 36 szt. opraw na LED 200W.

- Zakup taboru autobusowego (2 autobusów bezemisyjnych o alternatywnych, elektrycznych systemach napędowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Plan: 4 922 460 zł ogółem, w tym: 1 520 760 zł – środki własne, 3 401 700 zł dofinansowanie w ramach EFRR. Zadanie realizowane w latach 2019-2021. Zadanie obejmuje zakup dwóch autobusów bezemisyjnych, elektrycznych napędzanych wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą. autobusów. Termin dostawy autobusów – I kwartał 2021 r.

  Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

Wartość zadania 2021: 2 459 310 zł, w tym: 615 073 zł – środki własne, 1 844 237 zł dofinansowanie w ramach EFRR. Całość: 11 726 513,10 zł, w tym 2 932 800,93 zł – środki własne, 8 793 712,17 zł dofinansowanie w ramach EFRR.

Projekt zakłada: modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów, wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej oraz przy ul. Daszyńskiego - na miedziany, instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights.

Montaż efektywnego energetycznie oświetlenia zdecydowanie zmniejszy zużycie energii, a w konsekwencji także emisję CO2, co nie tylko wpłynie na poprawę jakości powietrza, ale także obniży koszty związane z oświetleniem gminy.

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Miejską Bolesławiec (inicjatora projektu), Gminą i Miastem Lwówek Śląski, Gminą Miejską Zgorzelec, Gminą Miejską Duszniki - Zdrój, Gminą Miejską Lubań, Miastem i Gminą Bogatynia oraz Gminą Miejską Zawidów.

- Modernizacja i rozbudowa stadionu w Bolesławcu.

Plan: 4 000 000 zł. Zadanie obejmuje budowę areny lekkoatletycznej kat. IVA, trybun wraz z halą sportową oraz
z infrastrukturą techniczną i zapleczem. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Sportowa Polska”.

- Opracowanie dokumentacji remontu kładki dla pieszych nad rzeką Bóbr przy ul. Gdańskiej.

Plan: 25 000 zł. Celem opracowania jest dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Projektowana długość całkowita obiektu wynosi 102,15 m. Projektowana szerokość całkowita wynosi 2,50 m. Projektowana szerokość chodnika na kładce wynosi 2,34 m. Nawierzchnia chodnika projektowana jest jako drewniana wykonana z drewna egzotycznego Azobe/Bongossi. Na kładce po obu jej stronach projektowane są balustrady stalowe o wysokości 1,20 m wykonane z płaskowników i kształtowników stalowych.

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z odwodnieniem.

Plan: 25 154 zł. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi ul. Nadrzeczna wraz z opracowaniem operatu wodno-prawnego
i uzyskaniem decyzji wodno-prawnej.

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Stokrotek (łącznik do ul. Widok).

Plan: 20 000 zł. Kontynuacja zadania z 2020 r. Opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 – ul. Kosiby,  na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta.

Plan: 30 000 zł. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 363 – ul. Kosiby,  na odcinku od ul. Zygmunta Augusta do granic miasta.

 Współfinansowanie zadań powiatowych.

Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D – ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu. Wartość zadania: 1 300 000 zł; dotacja z budżetu miasta: 500 000 zł.

Remont dróg powiatowych nr 2308D – ul. Żeromskiego i 2309D – ul. Łasicka w Bolesławcu. Wartość zadania: 1 600 000 zł; dotacja z budżetu miasta: 400 000 zł.

 Wykonanie drogi pożarowej przy ul. Al. Tysiąclecia 32D w Bolesławcu.

Wartość zadania: 630 000 zł. W ramach inwestycji zostanie opracowany projekt budowlany, wykonanie drogi pożarowej do budynku, oświetlenie i odwodnienie terenu, wytyczenie miejsc parkingowych.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8ab w Bolesławcu wraz z wymianą pokrycia dachowego. Wartość zadania: 500 000 zł.

Prace będą polegały na wykonaniu m.in. izolacji pionowej ścian fundamentowych, renowacji tynków ściany frontowej, termomodernizacji ściany od zaplecza, remoncie balkonów oraz wymianą pokrycia dachu. Powstrzymają dalszą destrukcję budynku i polepszą izolacyjność termiczną zewnętrznych przegród budowlanych za wyjątkiem elewacji ulicznej budynku nr 8, objętej sprzeciwem Urzędu Ochrony Zabytków.

  Budowa Alei na Cmentarzu Komunalnym w Bolesławcu przy ul. Śluzowej. Wartość zadania: 130 000 zł.

 

W ramach realizacji zadań bieżących Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zaplanowano pokrycie wydatków takich jak wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych, w 364 wspólnotach, z tytułu remontów części wspólnych nieruchomości –  w kwocie 1 589 000  zł.

 Usługi pozostałe:

-Remonty cząstkowe jezdni, chodników i placów, równanie dróg gruntowych oraz wykonanie nawierzchni tymczasowych na drogach gruntowych -  770 000 zł;

-Wymiana i konserwację pionowych znaków drogowych, odnawianie i malowanie oznakowania poziomego (przejścia dla pieszych, miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych, wyznaczenie linii ciągłych wzdłuż dróg, oznakowanie tras rowerowych, wznowienie granic działek), wprowadzenie stałej organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania - 1 710 000 zł;

-Utrzymanie dróg wewnętrznych, gruntowych (równanie i tymczasowe utwardzanie, oznakowanie i bieżące remonty) – 411 000 zł;

-Interwencyjne naprawy kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – 25 000 zł;

-Konserwacja kanalizacji deszczowej i czyszczenie wpustów ulicznych – 117 000 zł;

-Bieżące utrzymanie wszystkich urządzeń oświetlenia drogowego i finansowanie kosztów zużycia energii elektrycznej – 2 662 700 zł.

Ważniejsze inwestycje w 2021r. w Bolesławcu

20886
Jurko61 5 stycznia 2021r. o 5:33
Ignoruj , nie odpisuj cisza niszczy każdego ,
A obojętność zabija , mam się stresować ,?? żałować ,??
Przejmować , ???
Gdybym jeszcze znał gościa ???
Gdybym wiedział chociaż o co mu chodzi ???
Tak panie Piotrze nakręcony nie wiadomo przez kogo ,
Wylewa gorzkie żale
W jakim celu i dlaczego ???????
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~Liliowobiały Narcyz 5 stycznia 2021r. o 5:51
Jurko61 napisał(a): Ignoruj , nie odpisuj cisza niszczy każdego ,
A obojętność zabija , mam się stresować ,?? żałować ,??
Przejmować , ???
Gdybym jeszcze znał gościa ???
Gdybym wiedział chociaż o co mu chodzi ???
Tak panie Piotrze nakręcony nie wiadomo przez kogo ,
Wylewa gorzkie żale
W jakim celu i dlaczego ???????


Pewnie i dlatego że szpanujesz tu bogactwem,stać cię dać 200 euro na pogorzelców ,a brat po śniegu w starych sandałach pomyka.
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
20886
Jurko61 5 stycznia 2021r. o 17:34
Jeżeli tylko to jest przyczyną , to mogę spać spokojnie ,
Co do pomocy pogorzelcom nie muszę tu poklaskiwania
Oczekiwać ,
A co do brata ???
Nie jestem tylko jedynym jego bratem ,
Wiec niech każdy mu pomoże w tej skali co ja ,będzie po problemie
Ja nikomu w kieszeń nie zaglądam ,
A skąd wiesz że nie były to moje całe oszczędności 200 euro ,
Lepiej nie mieć kasy , być szczęśliwym i zdrowym .
„ jak sobie pościelisz ,tak się wyśpisz „
Uszanuj zasadę lepiej mieć zamożnych kolegów ,poukładanych
I im nie zazdroszczę ,bo za darmochę nie dostali
Tylko ciężką pracą i wyrzeczeniami osiągneli
A któż wam broni wyjechać by poprawić byt życia ,
Jak się nie potrafi ,lub nie ma chęci , albo przysłowiowo nie będę na Niemca ,Anglika
Belga , czy Holendra pracował.
Demokracja wolność wyboru .
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~Brązowawożółta Katalpa 21 lutego 2021r. o 12:35
картриджи health e-cigarette - https://hqd.wiki
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~Kobaltowy Motylek 21 lutego 2021r. o 12:56
Вашему вниманию предполагается продукция прежде предела 160 иностранных и российских изготовителей — для любой привкус и кошелек. Избыток образов напольных покрытий, коллекций и названий элементарно поражает! Мы предлагаем больше 5 тыщ вариантов напольных покрытий из различных материалов — через пластика прежде натурального бревна значимых пород.
ламинат
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
~~daser 21 lipca 2021r. o 14:49
Excellent publish, very informative. I’m wondering why the other specialists of this sector do not notice this. You should continue your writing. I am confident, you have a great readers’ base already! energylandia
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
22258
Horus 21 lipca 2021r. o 15:48
~~Białawoszara Miechunka napisał(a): Przecież ty pierwszy zasługujesz tu na dożywotniego bana .


słusznie...moderator powinien spełniać pewne kryteria...
dlatego moderatorem nigdy nie zostanie niejaki skorn ...obecnie w głębokiej konspirze ale nie na tyle głębokiej by nie widzieć co to ostatnio pisałA :D jakaś trzykrotka...

i analogicznie -nigdy nie zostanie moderatorem niejaki ''panna'' bo to cham i prostak...
na dodatek jak przyznał ''kryminał'' :D
Zgłoś do moderacji Odpowiedz
Wypowiedz się w tym temacie
Jeśli zostawisz to pole puste przypiszemy Ci losową ksywę.
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii i wypowiedzi, a osoba zamieszczająca wypowiedź może ponieść za jej treść odpowiedzialność karną i cywilną. Bolec.Info zastrzega sobie prawo do moderowania wszystkich opublikowanych wypowiedzi, jednak nie bierze na siebie takiego obowiązku. Pamiętaj, że dodając zdjęcie deklarujesz, że jesteś jego autorem i przekazujesz Wydawcy Bolec.Info prawa do jego publikacji i udostępniania. Umieszczając cudze zdjęcia możesz złamać prawo autorskie. Bolec.Info nie ponosi odpowiedzialności za publikowane zdjęcia.
Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

Gazeta Bolec.Info
Dwutygodnik nr 1 w powiecie bolesławieckim.Reklama i ogłoszenia w gazecie
REKLAMA
REKLAMA Zapraszamy