Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
BolecFORUM Nowy temat

REGULAMIN korzystania ze stron serwisu Bolec.Info

(Bolec.Info)
Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy „REGULAMIN korzystania ze stron serwisu Bolesławiec dla Ciebie – Bolec.Info" określa warunki korzystania z serwisu o nazwie „Bolesławiec dla Ciebie – Bolec.Info”.

 1. Definicje
  1. Regulamin - oznacza niniejszy dokument.

  2. Portal, Portal Bolec.Info, Bolec.Info – dziennik internetowy zarejestrowany przez Sąd Okręgowy Wydział I Cywilny w Krakowie i wpisany do Rejestru Dzienników i Czasopism pod pozycją nr 2911, którego wydawcą i redaktorem naczelnym jest Marcin Marczewski, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków.

  3. Wydawca - Marcin Marczewski, ul. Radzikowskiego 106B/61, 31-315 Kraków.

  4. Partner - oznacza podmiot współpracujący z Wydawcą.

  5. Serwisy - oznaczają zorganizowane, wyodrębnione komponenty Portalu, stworzone przez Wydawcę lub Partnerów, udostępnione w sieci Internet pod adresami domenowymi, do których prawa przysługują Wydawcy bądź Partnerom.

  6. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Portalu i/lub komponentów serwisu.

  7. Konto - każdy użytkownik ma prawo do założenia własnego profilu w ramach Portalu. Jest on dostępny po zalogowaniu się (podaniu nazwy użytkownika oraz hasła).

  8. Prywatna Wiadomość - wiadomość wysłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.


 2. Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i/lub Serwisów i zakres odpowiedzialności Wydawcy.

  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Reczypospolitej Polskiej.

  3. Poprzez fakt korzystania z Portalu i/lub Serwisów Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

  4. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności akceptacji regulaminu tego Serwisu.

Rozdział 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Prawa i obowiązki Użytkowników

  1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania Portalu i/lub Serwisów w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

  2. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

  3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

  4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

  5. Użytkownikowi niedozwolone jest :

   1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,

   2. obrażanie innych osób,

   3. promowania innych stron internetowych,

   4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,

   5. łamanie ogólnie przyjętych zasad netykiety,

   6. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów,

   7. wykorzystywanie systemu Prywatnych Wiadomości do rozsyłania reklam towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako SPAM,

   8. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Portalu.

  6. W wypowiedziach na forum dyskusyjnym (w komentarzach) użytkownik może, ale nie musi używać polskich znaków diakrytycznych. Wymuszanie na innym użytkowniku używania znaków diakrytycznych uchodzi za zachowanie niekulturalne.

  7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

  8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Portalu.

  9. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Wydawca Portalu może zablokować na stałe konto Użytkownika.

  10. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.

  11. Wydawca Portalu może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.

  12. W przypadku użytkownika, który wypowiada się na forum bez wcześniejszej rejestracji i/lub zalogowania w Portalu system przydziela mu automatyczną nazwę.

Rozdział 3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. Wydawca Portalu oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego serwisu, jednak publikowane w serwisie treści i dane mają charakter informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności właściciela serwisu lub autorów artykułów.

 2. Wydawca Portalu nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu i/lub Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu i/lub Serwisów sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Wydawcę Portalu.

 3. Wydawca Portalu serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania, przez osoby korzystające z serwisu, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.

 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.

 5. Na Wydawcy Portalu nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu.

 6. Publikowane informacje i komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników. Wydawca Portalu nie ponosi za nie odpowiedzialności. Łamiący zasady prawa i netykiety czynią to na własną odpowiedzialność. Wydawca zastrzega sobie jednak prawo do modyfikowania (w tym usuwania pojedyńczych słów bądź zwrotów) oraz usuwania wypowiedzi.

 7. Wydawca Portalu nie odpowiada za brak dostępu zasobów serwisu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Rozdział 4

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo wysłali formularz kontaktu w systemie Portalu przetwarzane są zgodnie z klauzulą informacyjną dostępnej na stronach Portalu.

 2. Wydawca Portalu wykorzystuje informacje o zarejestrowanych użytkownikach wyłącznie w celu: poprawienia treści swych stron, dostosowania treści i układu strony do preferencji poszczególnych użytkowników, informowania użytkowników o zmianach wPortalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem Portalu są interesujące dla Użytkowników; monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego regulaminu, wysyłania poczty elektronicznej (za zgodą użytkownika) zawierającej skróty publikowanych informacji.

 3. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych (adres e-mail) i o prawie ich poprawiania.

 4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.

 5. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu.

 6. Wydawca Portali nie prowadzi sprzedaży list użytkowników Portalu.

Rozdział 5

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

 2. Zamieszczenie całego artykułu z Portalu na innym serwerze www lub w publikacji drukowanej, możliwe jest wyłącznie za zgodą autora. Domyślnie autor nie udziela takiej zgody.

 3. Wykorzystanie materiału pochodzącego z Portalu objętego prawem autorskim bez zgody autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, nawet jeśli nie wiąże się to z czerpaniem korzyści materialnych.

 4. Elementy graficzne, ilustracje stworzone przez autora dla potrzeb Portalu, jak również zrzuty ekranu, nie mogą być wykorzystywane bez zgody Wydawcy. Domyślnie Wydawca nie udziela takiej zgody.

 5. Zgodnie z pojęciem dozwolonego użytku – zezwala się na wykorzystanie krótkiego fragmentu artykułu z serwisu z podaniem jego autora i źródła (zamieszczanie cytatów).


Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.

 2. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu i/lub Serwisów w formach stosowanych w Internecie.

 3. Wydawca Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

 4. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu i/lub Serwisów i/lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach Portalu i/lub Serwisów.

 6. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne.