Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
REKLAMA Zapraszamy
REKLAMA La Perla zaprasza!
BolecPozdro Wyślij - Poprzednie
Kto Się Głupi Urodził, Głupim Z Tego świata Zejdzie// Nie Dziwi Nic :d
od Wielki Brat dla niemiec
Praca Z Wami To Czysta Przyjemność! Pozdrowienia Dla Całego Koła Gospodyń Miejskich.
od Natalia dla Dziewczyny z biura
Praca Z Wami To Czysta Przyjemność! Pozdrowienia Dla Całego Koła Gospodyń Miejskich.
od Natalia dla Dziewczyny z biura
Serdeczne Podziękowania Dla Męża Dawida Za Nieocenione Wsparcie. Całuję Cię Ciepło!
od Natalia dla Dawid
BolecFORUM Nowy temat
Tekst zlecony
18 maja 2022r. godz. 12:28, odsłon: 1333, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Gromadce

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce (fot. Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce)

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, 59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9

Wymiar etatu: pełny etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Data zatrudnienia: 01.07.2022 r.

I. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem Głównego księgowego.

Wymagania niezbędne (obligatoryjne - podlegające ocenie w ramach wstępnej selekcji kandydatów) - zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 305):

1) Ma obywatelstwo polskie. 

2) Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3) Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4) Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego księgowego.

5) Spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, 

b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej   6-letnią praktykę w księgowości, 

c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, 

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe (preferowane - podlegające ocenie w ramach końcowej selekcji kandydatów):

1)  Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem instytucji kultury: 

- Ustawa o działalności kulturalnej;

- Kodeks Pracy;

- Ustawa o pracownikach samorządowych;

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych;

- Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

- Ustawa budżetowa;

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o rachunkowości

2) Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych – Księgowość REWIZOR GT, Płace, Faktury, zamówienia publiczne, rejestr VAT, pakiet MS Office, Płatnik ZUS.

3) Znajomość zasad rachunkowości budżetowej w instytucjach kultury.

4) Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w instytucjach kultury.

5) Znajomość przepisów ZUS.

6) Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych.

7) Umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy.

8) Umiejętność pracy w zespole i na samodzielnym stanowisku, sumienność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, dyspozycyjność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

9) Preferowane doświadczenie pracy na stanowisku głównego księgowego w instytucji kultury.

 

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na stanowisku głównego księgowego:

OBOWIĄZKI SZCZEGÓŁOWE:

Główny księgowy wykonuje zadania powierzone przez pracodawcę w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polegające zwłaszcza na: zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu instytucji kultury.

 

Do zadań głównego księgowego należy:

1) Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.

2) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Gromadce.

3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi.

4) Zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki w Gromadce.

5) Zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących GOKiB w Gromadce należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

6) Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.

7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym GOKiB w Gromadce, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

8) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.

9) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

10) Zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych.

11) Opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji mienia GOKiB w Gromadce z uwzględnieniem obowiązującej częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów.

12) Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień.

13) Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności.

14) Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń.

15) Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PPK.

16) Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.

17) Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

18) Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.

19) Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.

20) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych, wydanych przez dyrektora jednostki, należą do kompetencji Głównego księgowego.

 

Warunki pracy na danym stanowisku:

1) Praca administracyjno-biurowa.

2) Wyjścia w teren.

3) Budynek GOKiB w Gromadce  nie jest wyposażony w windę.

4) Praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie do 8 godzin na dobę/40 godzin tygodniowo.

Wymagane dokumenty:

1) Uzasadnienie przystąpienia do konkursu.

2) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy.

3) Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz potwierdzające wymagany staż pracy.

4) Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Głównego księgowego.

5) Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289) ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 1).

6) Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego: za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe ( wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 2).

7) Oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 3).

8) Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 4).

9) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 5).

10) Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Gromadce, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE.L z 2016.119.1 z późn. zm.) (wzór oświadczenia pod treścią ogłoszenia - załącznik nr 6).

Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Termin: do dnia 31 maja 2022 r. do godziny 12:00.

2) Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: osobiście lub listownie do dyrektora GOKiB w Gromadce (liczy się termin wpływu dokumentów do instytucji kultury), w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem, nazwiskiem, z numerem telefonu kontaktowego i e-mailem kandydata, z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Gromadce”.

3) Miejsce składania dokumentów: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Gromadce, 59-706 Gromadka, ul. Szkolna 9.

Dodatkowe informacje:

1) Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

2) Procedura naboru na stanowisko jest przeprowadzona dwuetapowo i obejmuje:

- I etap- kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

- II etap- kwalifikacja merytoryczna obejmująca rozmowę kwalifikacyjną z komisją konkursową powołaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce.

3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Gromadce.

 

Załącznik nr 1

 

                        ......................................, dnia ...............roku

                            (miejscowość)            (data)

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że nie byłam/em karana/y zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

                                    ….............................................

                                        (czytelny podpis)

 

Załącznik nr 2

 

                        ......................................, dnia............roku

                            (miejscowość)            (data)

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, iż nie byłam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

                                    ….............................................

                                        (czytelny podpis)

 

Załącznik nr 3

                        ......................................, dnia ...........roku

                            (miejscowość)            (data)

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że nie byłam/em prawomocnie skazana/y za przestępstwa umyślne.

                                    ….............................................

                                        (czytelny podpis)

 

 

Załącznik nr 4

 

                        ......................................, dnia ............roku

                            (miejscowość)            (data)

 

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, iż posiadam pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych

 

                                    ….............................................

                                        (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1.    Imię (imiona) i nazwisko ......................................................................................................

2.    Data urodzenia ......................................................................................................................

3.    Dane kontaktowe ..................................................................................................................

(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)

4.    Wykształcenie (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub
na określonym stanowisku) ..................................................................................................

...............................................................................................................................................

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

...............................................................................................................................................

(zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

5.    Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ...............................................................................

...............................................................................................................................................

 (kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6.    Przebieg dotychczasowego zatrudnienia (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku) ..........................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 (okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.    Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych .........................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................    ............................................................

(miejscowość i data)    (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Załącznik nr 6

 

 

 

                        ......................................, dnia ...........roku

                            (miejscowość)            (data)

 

 

 

 

O ś w i a d c z e n i e

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zawartych w ofercie na stanowisko "Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Gromadce” zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2019 r. poz. 1781z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tekst mający znaczenie dla EOG)  (Dz.U.UE.L z 2016.119.1 z późn.zm.).

 

                                    ….............................................

                                        (czytelny podpis)

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: redakcja@bolec.info.

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).

Gazeta Bolec.Info
Dwutygodnik nr 1 w powiecie bolesławieckim.Reklama i ogłoszenia w gazecie
REKLAMA
Weterynarz Bolesławiec
REKLAMA Zapraszamy