Portal nr 1 w powiecie bolesławieckim
BolecFORUM Nowy temat
Tekst zlecony
2 kwietnia 2024r. godz. 00:00, odsłon: 1438, Spółdzielnia mieszkaniowa

Konkurs na stanowisko zastępcy prezesa ds technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej "Bolesławianka"

Wyłonienie przez Radę Nadzorczą kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni następuje w głosowaniu tajnym.
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia Mieszkaniowa (fot. SM )

RADA NADZORCZA, Spółdzielni Mieszkaniowej  „Bolesławianka” w Bolesławcu

ogłasza KONKURS na stanowisko

ZASTĘPCY PREZESA ZARZĄDU DS. TECHNICZNYCH SPÓŁDZIELNI.

 

 1. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania formalne:
 1. Posiadać wykształcenie wyższe  techniczne – preferowane budowlane.
 2.  Co najmniej  10 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym.
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.
 5. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu -  podanie z uzasadnieniem
 2. CV ( życiorys), informacja o sposobie kontaktowania (telefon, e-mail).
 3. Aktualną informację z Krajowego Rejestru  Karnego o nie karalności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania zgłoszeń).
 4. Oświadczenie o nie prowadzeniu przeciw kandydatowi prokuratorskiego i sądowego postępowania , oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o zdolności do czynności prawnych. (wzór 1).
 5. Oświadczenie o nie prowadzeniu lub rezygnacji z działalności konkurencyjnej wobec spółdzielni z chwilą wyboru na stanowisko Zastępcy  Prezesa Zarządu ds. technicznych .
  (wzór 2),
 6. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych . (wzór 3).
 7. Oświadczenie o braku pokrewieństwa lub powinowactwa z Członkami  Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu. (wzór 4).
 8. Oświadczenie o zachowaniu tajemnicy uzyskanych w toku postępowania konkursowego danych i informacji dotyczących działalności Spółdzielni.(wzór 5).
 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione przez lekarza medycyny pracy nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu składania ofert).

III. Pisemne oferty kandydatów będą przyjmowane w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” w Bolesławcu przy ul. K.I.Gałczyńskiego nr 15 , w godzinach 800 – 1400 do dnia 15 kwietnia 2024r.  Oferty w zaklejonej kopercie |
z dopiskiem : „Postępowanie konkursowe na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych, nie otwierać”. można składać osobiście lub przesłać na adres Spółdzielni. W przypadku przesłania liczy się data i godzina wpływu do Spółdzielni.

IV. Termin otwarcia ofert – 18 kwietnia 2024 r..

V. Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

VI. Kandydaci, których oferty spełniać będą wymogi formalne (złożą wymagane dokumenty oraz wykażą się wymaganymi kwalifikacjami), zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O dacie, godzinie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie co najmniej 1 dzień przed wyznaczonym terminem rozmowy.

VII. Wyłonienie przez Radę Nadzorczą kandydata na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu  ds. technicznych Spółdzielni następuje w głosowaniu tajnym.

VIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów. Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

IX.  Ofertę należy sporządzić zgodnie z  „ Regulaminem przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. technicznych Spółdzielni Mieszkaniowej „Bolesławianka” , który jest opublikowany na stronie internetowej www.smbol.pl lub do odebrania w sekretariacie Spółdzielni pok. Nr 18.

Daj nam Cynk - zgarnij nagrodę!

Byłeś świadkiem jakiegoś wypadku lub innego zdarzenia? Wiesz coś, o czym my nie wiemy albo jeszcze nie napisaliśmy? Daj nam znać i zgłoś swój temat!

Wypełnij formularz lub wyślij pod adres: [email protected].

Kontakt telefoniczny z Redakcją Bolec.Info: +48 693 375 790 (przez całą dobę).